ျမ၀တီေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္း

2:18 AM ---
ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊နာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။
http://www.ffssmwd.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။