ေမထားဟန္အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

7:06 PM ---
          ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ဆုိေပမယ္႔ ဓါတ္ပုံလည္း မဟုတ္ပါဘူး ။ နည္းပညာနဲ႔တြဲျပီးေတာ႔ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အတြက္ ဒီပုိစ္႔ကို ေရးလုိက္တာပါ ။ မႏွစ္ကလည္း အစ္မတစ္ေယာင္လုိ ခင္တဲ႔ မေမထားဟန္အတြက္ ေမြးေန ဆုေတာင္း ကို ေရးဖူးပါတယ္ ။ ဒီႏွစ္လည္း ေရးေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားခဲ႔လုိ႔ ခု ဒီပုိစ္႔နဲ႔ ေမြးေနလက္ေဆာင္ေပးတယ္လုိ႔ ေနာ္ အစ္မ
ဒီႏွစ္ကေရာက္မည္႔ ေမြးေန႔မွ စျပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းႏုိင္ပါေစလုိ႔.....

Window + R (run box)___Notepad____ေအာက္က စာသားေတြကို ကူးျပီးထည္႔လုိက္ပါ ။
  @echo off
echo H
ping localhost -n 2 >nul
cls

echo Ha
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Hap
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happ
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy B
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Bi
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Bir
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birt
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birth
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthd
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthda
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday t
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to y
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to yo
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you..
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you...
ping localhost -n 2 >nul
cls

echo Happy Birthday to you....
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.....
ping localhost -n 2 >nul
cls

echo Happy Birthday to you......
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.....
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you....
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you...
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you..
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you
ping localhost -n 2 >nul
cls

echo Happy Birthday to you
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you..
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you...
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you....
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you.....
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......M
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......Ma
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May H
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Ht
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Hta
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Htar
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Htar H
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Htar Ha
ping localhost -n 2 >nul
cls
echo Happy Birthday to you......May Htar Han
ping localhost -n 2 >nul
cls

ျပီးရင္ေတာ႔ birthday.bat လုိ႔ save လုိက္ပါ ။ ျပီးရင္ေတာ႔ ဖြင္႔ၾကည္႔လုိ္ပါ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ မမ ေမထားဟန္(ရန္ကုန္)
ခင္တဲ႔ ခြန္ေမာင္ပန္

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။