အေကာင္းဆုံး Programming language ဆယ္ခုအတြက္ '' Hello World ''

5:52 AM ---

PHP

<?php
// Hello World in PHP
echo 'Hello World!';
?>


C#

//Hello World in C#
class HelloWorld
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello, World!");
}
}

JavaScript

<html>
<body>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// Hello World in JavaScript
document.write('Hello World');
</script>
</body>
</html>

Perl

# Hello world in perl
print "Hello World!\n";

C

/* Hello World in C */
#include <stdio.h>
main()
{
printf ("Hello World!\n");
}

Ruby

# Hello World in Ruby
puts "Hello World!"

Java

// Hello World in Java
class HelloWorld {
static public void main( String args[] ) {
System.out.println( "Hello World!" );
}
}

Python

# Hello World in Python
print "Hello World"

VisualBasic.NET

'Hello World in Visual Basic .NET (VB.NET)
Imports System.Console
Class HelloWorld
Public Shared Sub Main()
WriteLine("Hello, world!")
End Sub
End Class

0 comments:

Post a Comment

သင္႔ရဲ႔ အၾကံေပးမႈဟာ ေနာက္စာတစ္ပုဒ္အတြက္ တြန္းအားပဲဗ်ာ။